Obert el termini de presentació de les sol·licituds d'ajuts de lloguer i subministraments bàsics

Última revisió 02-07-2020 13:36
29/06/2020

L’Ajuntament d’Arenys de Munt obre el període de presentació de sol·licituds de dues línies de subvencions: per una banda, les destinades al pagament de lloguer, un ajut que pot arribar al 1.200 €, i per l’altra les destinades al pagament de subministraments bàsics de la llar, que serà com a màxim de 300 € (en funció del rebut de l’IBI).

Des de l’Ajuntament es fa una clara aposta per impulsar la millora de les situacions socioeconòmiques desfavorables per les quals passen algunes famílies del municipi en l’actual context d’incertesa econòmica i augment de l’atur. Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones permetrà minimitzar els processos de desigualtat social.

Ajuts per al lloguer

Del 30 de juny al 31 d’agost, estarà obert el període de presentació de les sol·licituds relatives als ajuts per al pagament del lloguer. Són susceptibles a rebre l’ajut aquelles persones amb dificultats econòmiques que estiguin empadronades al municipi i siguin titulars com a arrendatàries del contracte d’arrendament de l’habitatge. L’import individualitzat de l’ajut serà de 100 € per cada mensualitat de lloguer abonada, un màxim de 1.200 €, sempre que no se superi el 50% de la despesa subvencionable.

Ajuts per als subministraments bàsics

Del 30 de juny al 29 de setembre, estarà obert el període de presentació de les sol·licituds dels ajuts destinats al pagament dels subministraments bàsics del domicili habitual (any 2020). L’ajut està dirigit a les famílies amb escassos recursos econòmics que estiguin empadronades al municipi i constin com a contribuents de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Els ajuts poden arribar a una dotació màxima de 300 €; l’import de l’ajut serà de màxim el 90% de la quota de l’IBI.

Ambdues ajudes s’adjudicaran segons l’ordre d’entrada de les sol·licituds i fins a esgotar el crèdit disponible, sempre que es compleixin els requisits exigits a la convocatòria. Les dotacions econòmiques de les convocatòries dels ajuts són de 40.000 € per a l’ajut de subministraments bàsics i 55.000 € per al de lloguer.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant el model normalitzat, que està disponible a l’apartat de subvencions del web de l’Ajuntament i a l’Oficina d’Atenció a la Vila (OAV).

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud, conjuntament amb la documentació exigida al punt 9, per via telemàtica o bé a l’Oficina d’Atenció a la Vila. També es podran presentar a qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Subvencions Acció Social
Subvencions Acció Social