Josep Sànchez i Camps

Alcalde
Regidor de Governança, Urbanitzacions, Economia i Promoció Econòmica

jsanchez@ademunt.cat

     

 

WhatsApp: 670520376

(15 de juny de 2019 fins a l'actualitat)

Nascut a Barcelona l'any 1972. Va treballar fins al 2016 a l'empresa familiar en l'àmbit de la rehabilitació. Autodidacta i acostumat a fer múltiples feines, li ha permès desenvolupar tasques molt diverses a l'ambit professional, associatiu i polític. És Conseller Nacional d'ERC pel Maresme i responsable d'imatge i comunicació d'ERC Arenys de Munt. Ha estat membre de l'executiva comarcal d'ERC Maresme i secretari de política municipal.

És BBA -Bachelor in Business Administration- per ESEI. Posgrau de Governança i Lideratge Local UAB. Amb estudis d'administració d'empresa al Regne Unit i Econòmiques.

 

Retribucions 2022

CONCEPTES

CONCEPTES   Gener  Febrer  Març  Abril  Maig  Juny  Juliol  Agost  Setembre  Octubre  Novembre  Desembre  TOTAL ACUMULAT 
Salari Brut   3.032,30 3.032,30 3.032,30 3.032,30 3.032,30 6.064,60 3.307,27 3.032,30 3.032,30 3.055,25 3.032,30 3.032,30 39.717,82
Salari Net   2.191,24 2.191,24 2.191,24 2.191,24 2.191,24 4.608,89 2.466,21 2.191,24 2.191,24 2.214,19 2.191,24 2.187,30 29.006,51
Despeses de telefonia   37,77 38,20 38,96 14,98 14,19 13,86 13,10 6,71 7,87 7,87 7,87 7,87 210,39
    3.070,07 3.070,50 3.071,26 3.047,28 3.046,49 6.078,46 3.320,37 3.040,17 3.040,17 3.063,12 3.040,17 3.040,17 39.928,21

 

Declaració de patrimoni

 Patrimoni

  Patrimoni immobiliari

Pis / Arenys de Munt / 2000 / Hipoteca
Finca urbana (33,33%) / Maçanet / 2003

  Vehicles Volkswagen Golf TDI / 2004
  Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Dipòsit a La Caixa
Dipòsit a La Caixa (50%)
Pla de pensions PlanCaixa a La Caixa
Pla de pensions Ambició Flexible a La Caixa
Pla de pensions Ambició Flexible Premium a La Caixa
Participacions a l'empresa PICTORIL LLAR S.L.

 

Declaració d'activitats

 Càrrec

Alcalde  
President de GUSAM S.A. Altres activitats públiques compatibles

 

Competències

 • Representar l'Ajuntament.
 • Dirigir el govern i l'administració municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit i de tresoreria dins dels límits i amb subjecció als requisits fixats per la legislació reguladora de les hisendes locals; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, i ordenar pagaments i retre comptes.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el  seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui.
 • Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
 • Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.
 • El nomenament dels tinents d'alcalde.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
Josep Sànchez i Campserc

Et pot interessar

Última revisió 26-01-2023 08:02